Gwobrau VQ

Y sêr yn disgleirio yn seremoni Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol Cymru

MEWN CYDWEITHREDIAD Ȃ

Y sêr yn disgleirio yn seremoni Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol Cymru

Mae cael gwobr VQ – gwobr yn y maes Cymwysterau Galwedigaethol – yn symbol o ymroddiad i’ch proffesiwn chi. Mae’r gwobrau yn ein helpu i ddathlu dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol. Mae miloedd ar filoedd o gymwysterau galwedigaethol yn cael eu rhoi bob blwyddyn, ac er bod y nifer hwn yn sylweddol uwch na nifer y cymwysterau TGAU a Safon Uwch sy’n cael eu rhoi, mae cymwysterau galwedigaethol yn cael llai o sylw o lawer.

Os yw economi Cymru i barhau i dyfu, yna rhaid inni sicrhau bod gweithwyr, unigolion, darparwyr hyfforddiant a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i fuddsoddi yn y sgiliau cywir i sicrhau llwyddiant, a hynny er mwyn rhoi i Gymru weithlu o’r radd flaenaf.

Dathlwyd llwyddiant rhyngwladol wrth i ddarlithydd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, gŵr ifanc o Ferthyr Tudful sydd â gradd mewn peirianneg, uwch brentis o Sir y Fflint a chwmni gweithgynhyrchu o Lanelli ddod i’r brig yng Ngwobrau Cymwysterau Galwedigaethol Cymru neithiwr.

Cyrhaeddodd deuddeg rownd derfynol y gwobrau sy’n cydnabod cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr gwych ledled Cymru, a’r rheini wedi defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo.

Dyma’r unfed flwyddyn ar ddeg o’r bron i Wobrau VQ gael eu cynnal, a threfnwyd y seremoni eleni yng Ngwesty'r Exchange, Caerdydd, i gyd-fynd â Diwrnod VQ.

Y nod yw gwobrwyo unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni, ac mae’r cyfan wedi’i drefnu gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru a Cymwysterau Cymru.

Dysgwr VQ y Flwyddyn
Canolradd 2018

Brandon Jones

ENILLYDD

Gradd mewn peirianneg yn arwain at fywyd ar garlam

Enillydd Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn -–Lefel Canolradd – oedd Brandon Jones, sydd wedi graddio mewn peirianneg. Mae o wedi helpu myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Cyfarthfa i brofi bywyd ar garlam drwy eu harwain i rownd derfynol yr Her F1 Mewn Ysgolion yn Silverstone, a hynny ddwy flynedd yn olynol.

Dechreuodd Brandon arwain y tîm fel rhan o Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru ac yntau’n fyfyriwr yn Y Coleg Merthyr Tudful. Graddiodd y llynedd gyda seren rhagoriaeth ddwbl mewn Peirianneg. Eleni, bu’n helpu'r ysgol drachefn wrth astudio Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae Martin Thomas, tiwtor ffiseg safon uwch a BTEC peirianneg yn Y Coleg Merthyr Tudful, yn disgrifio Brandon fel “ysbrydoliaeth i’w gyd-fyfyrwyr”.

Sophie Appleton-Hendy

Ymrwymedig i ysbrydoli eraill

Enillodd y steilydd gwallt Sophie Appleton-Hendy, sy’n gweithio i Tommy’s Hair Company, Llandudno, fedal aur yn rownd derfynol trin gwallt WorldSkillsUK 2017.

Ar ôl ennill Prentisiaeth Sylfaen mewn Trin Gwallt a Gwaith Barbwr a Phrentisiaeth mewn Trin Gwallt, mae Sophie bellach yn gweithio tuag at ennill cymhwyster lefel 3 mewn Gwaith Barbwr gyda’r darparwr hyfforddiant ISA Training.

Mae Sophie yn angerddol am gystadlu mewn cystadlaethau trin gwallt ac nid yn unig yn cystadlu ond yn helpu eraill i gyflawni. Mae'n credu bod gwaith caled, ymroddiad ac ymrwymiad i berffeithio sgiliau yn hanfodol i rôl triniwr gwallt da.

Adam Griffiths

Adam y “dysgwr eithriadol” yn canolbwyntio ar gael gyrfa werth chweil

Ac yntau wedi’i ddisgrifio fel “dysgwr eithriadol”, mae Adam Griffiths yn canolbwyntio’n llwyr ar ddatblygu gyrfa werth chweil gyda Thîm Prosiectau Strategol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Mae’n gweithio tuag at ennill Prentisiaeth Uwch mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) yng Ngholeg Penybont. Cyn hyn, enillodd brentisiaeth mewn Peirianneg Sifil i Dechnegwyr, Diploma BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig, a chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru.

Ffaith VQ

Mae disgwyl i’r galw am arbenigwyr technegol yng Nghymru gynyddu 25% rhwng 2014 a 2024.

Advertisement
Advertisement

Dysgwr VQ y Flwyddyn
Uwch 2018

Ethan Davies

ENILLYDD

Enillydd Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn – Lefel Uwch oedd Ethan Davies, sydd wedi’i ddisgrifio fel “prentis teilwng” gan ei gyfoedion. Drwy waith caled a dysgu parhaus, mae wedi dod yn esiampl i brentisiaid ifanc ei efelychu. Mae’r gŵr 22 oed wedi aeddfedu i fod yn aelod allweddol o staff yn Electroimpact UK Ltd ym Mhenarlâg, Sir y Fflint, a hynny drwy addysg alwedigaethol. Ond mae ochr gystadleuol yn llywio ei yrfa hefyd. Cwblhaodd Brentisiaeth Uwch mewn Gweithgynhyrchu Peirianneg Lefel 4 yng Ngholeg Cambria, gan hyfforddi i gystadlu yn WorldSkills fel rhan o garfan lwyddiannus y Deyrnas Unedig ar yr un pryd.

“Mae fy mhrofiad wrth gystadlu wedi fy ngalluogi i ddefnyddio’r sgiliau diweddaraf o’r radd flaenaf yn y cwmni, a hynny wedi bod o fudd i gynhyrchu dros y blynyddoedd diwethaf,” meddai Ethan.

Mae’r wobr yn cwblhau hatric i Electroimpact UK Ltd, a enillodd Wobrau Cyflogwr VQ y Flwyddyn a Hyfforddwr VQ y Flwyddyn y llynedd.

Kieran Hunt

Gŵr ifanc a'i fryd ar gyflawni yw Kieran Hunt, ac yntau wedi cwblhau cwrs Rheoli Lefel 4 – yr ieuengaf gyda’i ddarparwr hyfforddiant i wneud hynny.

“Nid yn unig y mae’r cymhwyster hwn wedi fy helpu i wella fy sgiliau a’m dealltwriaeth, ond mae hefyd wedi profi na ddylai oedran fod yn rhwystr wrth ennill cymhwyster ar lefel uwch,” meddai Kieran.

Laura Beale

Mae’r prentis Laura Beale wedi ‘dechrau’n deg’ go iawn yn ei gyrfa wrth wneud argraff yn syth ar ei chyflogwr.

Wrth astudio am Ddiploma Lefel 4 mewn Rheoli Prosiectau, paratôdd Laura gynllun busnes manwl ar gyfer Cyngor Sir Gâr gan sicrhau £660,000 ar gyfer Canolfan Blant newydd, o dan gynllun Dechrau’n Deg y Blynyddoedd Cynnar, yn Nhrimsaran, Llanelli.

Cwblhaodd Laura, 30, o Bontarddulais, ei diploma dwy flynedd mewn dim ond 15 mis ac mae hi wedi ffynnu ers penderfynu camu i’r byd addysg alwedigaethol, er bod ganddi radd mewn Rheoli Busnes eisoes.

Ffaith VQ

Roedd cyflogwyr yng Nghymru yn fwy tebygol o lawer o fod wedi hyfforddi eu staff i Lefel 3 neu uwch (74%, o’i gymharu â chyfartaledd o 65% drwy’r Deyrnas Unedig). Mae hwn yn arwydd cadarnhaol sy’n dangos bod mwy cyflogwyr yn hyfforddi eu staff i lefel uwch nag o’r blaen.

Advertisement
Advertisement

Hyfforddwr VQ y Flwyddyn
2018

Tom Jones

ENILLYDD

Enillydd Gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn oedd Tom Jones, darlithydd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, sy’n frwd dros ddysgu arbrofol, ac yn aml yn defnyddio arfwisgoedd, gwisgoedd amddiffynnol a gwisgoedd milwrol i gyfleu neges.

Efallai na fydd nifer o’i fyfyrwyr rhwng 14 ac 16 oed wedi bod mewn ystafell ddosbarth yn yr ysgol ers misoedd, felly mae ennyn eu diddordeb mewn dysgu yn aml yn gofyn am ddull gwahanol o weithio. Mae’r ffaith ei fod wedi wynebu cyfnodau tywyll ei hun yn gymorth iddo uniaethu â’i fyfyrwyr.

Fe’i gadawyd mewn cadair olwyn ar ôl anafu ei gefn yn y Llu Awyr, gan wynebu llawdriniaethau niferus ac iselder dwys.

“Fe dreuliais i fy mlwyddyn gyntaf fel athro dan hyfforddiant mewn cadair olwyn, yr ail ar faglau, a’r drydedd brin yn gallu cerdded,” meddai. “Rwyf bellach yn cynnal rhaglen cadéts ac rwy’n gobeithio y gall fy myfyrwyr uniaethu â mi.”

Gwenno Jones

Dealltwriaeth a pharch wrth galon steil hyfforddiant Gwenno

Mae trin pob dysgwr fel unigolyn sydd ag anghenion hyfforddiant unigryw yn ganolog i lwyddiant Gwenno Jones.

Mae Gwenno, a arferai fod yn athrawes ffiseg, yn helpu i ddatblygu cyd-ddealltwriaeth a pharch, sy’n gam hollbwysig wrth hyfforddi a mentora athrawon. Mae hynny wedi helpu nifer ohonynt i gael dyrchafiad. Gan weithio i Portal Training yng Nghaerdydd, mae Gwenno, sy’n ddwyieithog, hefyd yn mentora aseswyr newydd Portal Training. Meddai Gwenno: “Rwy’n frwd dros ddysgu; mae defnyddio gwahanol ddulliau’n hollbwysig er mwyn sicrhau llwyddiant.”

Sue Jeffries

Sue yn mynd gam ymhellach er budd prentisiaid y cyfryngau

Dros 30 mlynedd o brofiad yn y byd teledu a’r cyfryngau oedd ‘cymhwyster’ Sue Jeffries ar gyfer sefydlu ei chwmni hyfforddi ei hun. Mae hwnnw bellach yn arbenigo mewn tair prentisiaeth yn y cyfryngau, mewn swyddi sy'n amrywio o wisgoedd i effeithiau arbennig.

Fel rheolwr gyfarwyddwr Sgil Cymru, sy’n gweithio yng nghanol y diwydiant yn Stiwdios Pinewood yn Llanrhymni, mae Sue yn brif asesydd ar gyfer prentisiaethau lefel 3 a 4 yn y cyfryngau. Mae Sue hefyd yn recriwtio arbenigwyr o’r diwydiant fel aseswyr llawrydd i roi hyfforddiant hyblyg, gan drefnu bod y cyfan yn cyd-fynd ag amserlenni cynhyrchu cyflogwyr, a chan ateb gofynion cynhyrchu teledu’r BBC, ITV a chwmnïau annibynnol eraill.

Ffaith VQ

Roedd tua un o bob saith (13%) o'r swyddi a oedd â phrinder sgiliau yn cael eu priodoli, yn rhannol i ddiffyg sgiliau iaith Gymraeg llafar, a chafodd 12% eu priodoli i ddiffyg sgiliau ysgrifenedig Cymraeg

Advertisement
Advertisement

Cyflogwr VQ y Flwyddyn
2018

Gestamp Tallent Ltd

ENILLYDD

Enillydd Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn eleni oedd Gestamp Tallent Ltd, y gweithgynhyrchwr yn y maes moduro o Lanelli. Mae buddsoddi mewn hyfforddiant a datblygu’r gweithlu wedi talu ar ei ganfed i’r cwmni. Ers prynu’r gwaith yn Llanelli yn 2011, mae Gestamp wedi gweddnewid sefyllfa’r busnes drwy fuddsoddi yn y ffatri a’r bobl sy’n gweithio yno. Mae’r cwmni yn gyflenwr o bwys i gwsmeriaid yn y maes moduro, gan gynnwys Jaguar Land Rover, Bentley a Honda.

O brentisiaethau i gymwysterau israddedig a chymwysterau cydymffurfio, mae Coleg Sir Gâr wedi helpu’r cwmni ac mae gan bob un o’r 428 o weithwyr gynllun datblygu unigol sydd wedi’i greu’n bwrpasol ar eu cyfer.

“Mae ein busnes yn rhoi lle blaenllaw i ennill cymwysterau galwedigaethol a rhoi hyfforddiant,” meddai Victoria Adams, rheolwraig hyfforddiant y cwmni. “Mae hyrwyddo datblygiad personol a phroffesiynol y staff yn ein galluogi i gyflawni amcanion eraill ein busnes.”

Little Inspirations

“Mae Little Inspirations yn batrwm gwych ar gyfer rhedeg meithrinfa gan ddangos sut y dylai staff ddilyn prentisiaethau.” Dyna farn Kristina Brockaway, rheolwr cyfrif cwsmeriaid y Vocational Skills Partnership (Educ8), sydd wedi enwebu Little Inspirations ar gyfer Gwobrau Cyflogwr y Flwyddyn VQ eleni.

Mae’r cwmni wedi tyfu o fod yn cyflogi 70 o weithwyr i gyflogi dros 100 mewn pum mlynedd, ac mae gan y cwmni bellach chwech o feithrinfeydd. Mae wyth deg y cant o’r gweithlu naill ai’n gweithio tuag at ennill cymwysterau.

Tai Tarian

Cymdeithas dai yn datblygu prentisiaeth aml-grefft newydd Mae galwadau gan denantiaid i “ddatrys pethau y tro cyntaf” yn hytrach na chael nifer o ymweliadau gan wahanol grefftwyr i gwblhau tasg wedi ysgogi Tai Tarian, sef cymdeithas dai o Gastell-nedd, i weithio gyda Grŵp Colegau NPTC i ddatblygu fframwaith newydd ar gyfer prentisiaethau.

Nod y brentisiaeth cynnal a chadw aml-grefft yw ateb anghenion y diwydiant cynnal a chadw. Mae Tai Tarian wedi gweld bod y brentisiaeth yn eu gwneud yn fwy cynhyrchiol, yn lleihau costau ac yn annog gweithwyr i weithio mewn ffordd fwy effeithlon. Mae’r gymdeithas adeiladu’n cefnogi staff drwy gynnig popeth o Hyfforddiaethau i Brentisiaethau i gyrsiau addysg uwch.

Ffaith VQ

Ydych chi erioed wedi ystyried gyrfa mewn Gweithgynhyrchu? Mae 7% o weithlu Cymru yn cael eu cyflogi yn y sector hwn. Mae hyn yn uwch na’r ganran drwy’r Deyrnas Unedig gyfan.

Diwrnod VQ

Yn ogystal â’r seremoni wobrwyo, anogwyd darparwyr dysgu drwy Gymru i drefnu digwyddiadau lleol ar Ddiwrnod VQ, ac i sicrhau bod dysgwyr o bob oed yn rhan o’r rheini.

Mae cymwysterau galwedigaethol yn bwysig i’r economi, i gwmnïau ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau i lwyddo yn y byd addysg a'r byd gwaith.

Roedd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, yn llongyfarch y buddugwyr a’r rheini a gyrhaeddodd y rownd derfynol: “Mae'n amlwg bod gwobr VQ yn arwydd o ymroddiad i broffesiwn penodol, ac yn dangos i bobl eraill eich bod wedi gwir ymrwymo i ddatblygu yn bersonol ac yn broffesiynol,” meddai.

“Mae’r gwobrau yn ein helpu i ddathlu cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

“Ni fu cymwysterau galwedigaethol erioed mor bwysig i’r economi ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan unigolion y sgiliau i lwyddo yn y byd addysg a'r byd gwaith.”

Hoffech chi wybod mwy am gymwysterau galwedigaethol?

Cysylltwch â’ch darparwr hyfforddiant lleol heddiw!

http://colegaucymru.ac.uk/cytundeblleol.php?ContentID=16
https://www.ntfw.org/wel/sut-allaf-gymryd-rhan/

Llywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop sy’n ariannu’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru.